Dydaktyka etyki

Niektóre wydarzenie nabierają takiego znaczenia, że powstają o nich książki. Rzadko dzieje się tak, że to książka staje się wydarzeniem. A kiedy ostatnio dotyczyło to publikacji filozoficznej? Trudno powiedzieć… Jednak osobiście, dla mnie jako etyka, wydarzeniem godnym uwagi jest kolejny tom z serii dydaktyka filozofii. Jako byłemu nauczycielowi etyki, a obecnie wykładowcy, od dawna brakowało mi takiej takiej publikacji. Jest to obowiązkowa pozycja nie tylko dla „zawodowych” etyków, ale dla wszystkich żywo zainteresowanych filozofia moralną.

Etyka. Cz. I: Koncepcje etyki, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 5, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ISBN 978-83-8061-185-6, ss. 439.

Spis treści

Przedmowa

Dzieje etyki

Robert Spaemann, Wyodrębnienie moralności
Izabella Andrzejuk (WSKPiSM), Artur Andrzejuk (UKSW/PUNO), Tradycja arystotelesowsko-tomistyczna
Krzysztof Saja (US), Tradycja deontologiczna
Krzysztof Saja (US), Tradycja utylitarystyczna (wraz z konsekwencjalizmem)
Adam Cebula (UKSW), Intuicjonizm a emotywizm i preskryptywizm
Ks. Ryszard Moń (UKSW), Etyka fenomenologiczna
Natasza Szutta (UG), Współczesna etyka cnót
Agnieszka Smrokowska-Reichmann (AWF w Krakowie), Etyka dyskursu
Ks. Ryszard Moń (UKSW), Etyki odpowiedzialności
Ks. Andrzej Kobyliński (UKSW), Etyka nihilistyczna Gianniego Vattima
Kazimierz Krajewski (KUL), Personalizm etyczny w lubelskiej szkole filozoficznej

Etyka a religia

Włodzimierz Galewicz (UJ), O religijnych uzasadnieniach norm etycznych
Ireneusz Ziemiński (US), Religia a moralność
Jacek Juliusz Jadacki (UW), Struktura logiczna Dekalogu
Jacek Wojtysiak (KUL), Moralność, teizm, religia
Andrzej Szostek MIC (KUL), Religia chrześcijańska: przesłanka czy konkluzja etyki?
Tadeusz Styczeń SDS (KUL), Etyka czy teologia moralna

Refleksje dydaktyka

Tadeusz Styczeń SDS (KUL), Kardynał Wojtyła – filozof moralista
Ks. Alfred Marek Wierzbicki (KUL), Tadeusz Styczeń jako dydaktyk etyki
Roman Darowski SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie), Tadeusz Ślipko jako etyk
Barbara Chyrowicz SSpS (KUL), Etyka dla nauczycieli etyki

Etyka. Cz. II: Filozoficzna etyka życia spełnionego, red. S. Janeczek, A. Starościc [Seria: Dydaktyka filozofii t. 5, red. S. Janeczek], Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ISBN 978-83-8061-185-3, ss. 633.

Spis treści

Status metodologiczny rozważań o moralności i szczególne typy etyki

Ryszard Stach (AFM), Psychologia moralności z perspektywy neuronauk
Ks. Janusz Mariański (KUL), Socjologia moralności
Ks. Stanisław Kamiński (KUL), O metodologicznej autonomii etyki
Krzysztof Stachewicz (UAM), Etyka a aksjologia
Ks. Władysław Zuziak (UPJPII), Etyka społeczna
Jan Kłos (KUL), Etyka w polityce
Przemysław Rotengruber (UAM), Etyka w gospodarce
Adam Zadroga (KUL), Etyka biznesu
Anita Ganowicz-Bączyk (UKSW), Etyka środowiskowa
Barbara Chyrowicz SSpS (KUL), Metodologia bioetyki
Tadeusz Biesaga SDB (UPJPII), Etyka medyczna
Ks. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), Etyka seksualna
Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL), Etyka w nauce
Joanna Madalińska-Michalak (UW), Etyka nauczyciela
Tomasz Barankiewicz (KUL), Etyka urzędnicza
Ks. Alfred Marek Wierzbicki (KUL), Etyka dziennikarska
Andrzej Waleszczyński (UKSW), Etyka feministyczna

Główne problemy współczesnej etyki

Józef Dębowski (UWM), Relatywizm a tolerancja — z punktu widzenia epistemologa
Ewa Podrez (UKSW), Relatywizm a tolerancja – z punktu widzenia etyka
Jarosław Merecki SDS (PU Lateranense), Personalizm a prawo naturalne
Ks. Jan Krokos (UKSW), Natura sumienia
Ks. Grzegorz Hołub (UPJPII), Dyskusje dotyczące początku i końca ludzkiego życia
Ks. Stanisław Fel (KUL), Prawa człowieka
Piotr Ślęczka SDS, Moralność a prawo stanowione – punkt widzenia etyka
Dawid Bunikowski (University of Eastern Finland/WSB w Toruniu), Idea neutralności moralnej prawa we współczesnych systemach prawnych
Artur Szutta (UG), Obywatelskie nieposłuszeństwo
Ryszard Wiśniewski (UMK), Wartość absolutna a problemy moralnej „praxis”
Lesław Hostyński (UMCS), Wartości w świecie konsumpcji

Andrzej Waleszczyński Opublikowane przez: